ltalános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Eladó jogait és kötelezettségeit: ADUS Technologies s.r.o., székhelye: Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad, KINKA STORE, Nám. Sv. Egídia 2950, 05 801 Poprad (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó által az Eladó webáruházán keresztül kínált áruk megvásárlása során, és szerves részét képezik a Vevő és az Eladó között a weboldalon létrehozott és postai úton megerősített elektronikus üzleti kapcsolaton keresztül, távolról kötött adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") (az Eladó és a Vevő együttesen a továbbiakban: "Felek").

2. A jelen ÁSZF az Eladó weboldalán történő, elektronikus megrendelés útján történő vásárlásra vonatkozik .

3. A Vevő és az Eladó közötti minden olyan kapcsolatra, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, az 513/1991. sz. törvény, a Kereskedelmi törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ha a Vevő a módosított 40/1964. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv 52. szakaszának (3) bekezdése értelmében fogyasztó, azaz olyan Vevő, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége során jár el, a kapcsolatokra a jelen Általános Szerződési Feltételek és a módosított 40/1964. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.

4. A Vevőnek az Eladóval szemben a 250/2007. sz. törvényből eredő jogai. 372/1990 Coll. számú, a bűncselekményekről szóló, módosított törvény, valamint a 102/2014 Coll. számú törvény. a távollevők között vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről, a jelen ÁSZF nem érinti.

5. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki az Eladó webáruházának weboldalán elektronikus úton választ árut, és online megrendelés útján vásárol. 

1. Az Eladó azonosítása

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891 891.

Működés:  KINKA STORE, Nám. St. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ÁFA: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk

FIGYELMEZTETÉS: a vállalat székhelyének címe nem használható az áruk visszaküldésére.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

Az Eladónak a webáruházban bemutatott áru szállítására vonatkozó ajánlata nem minősül a Polgári Törvénykönyv 43a. §-a szerinti adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak (ajánlatnak), és az Eladó nem köteles a Vevővel adásvételi szerződést kötni a termékre vonatkozóan. A termék bemutatása az e-shopban kizárólag tájékoztató jellegű. A Vevő az Eladó honlapján található, kitöltött és elküldött űrlap formájában küld az Eladónak egy adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatot, amellyel a Vevő egy adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatot küld, amelynek tárgya a Vevő által meghatározott áru tulajdonjogának átruházása a vételár ellenében és a jelen megrendelésben meghatározott feltételek mellett (a továbbiakban: "Megrendelés").

A megrendelés teljesítése előtt a Vevőnek lehetősége van visszatérni a megrendelőlapra, ahol ellenőrizheti és módosíthatja a már kitöltött adatokat. Ezt követően, a megrendelés elküldését követően a Vevő az Eladó elektronikus rendszerében automatikusan végrehajtott értesítést kap e-mail címére a megrendelés elfogadásáról (a továbbiakban: "Megrendelés elfogadása"). A Vevő e-mail címére szükség esetén a Vevő megrendelésével kapcsolatos további információk is küldhetők.

A Vevő a megrendelésnek az Eladó elektronikus üzletén keresztül történő leadásával hozzájárul a számla elektronikus úton történő megküldéséhez. A Vevő felelős a megrendelésben megadott e-mail cím helyességéért és teljes működőképességéért. A Vevő kérésére a számla papíralapon is elküldhető.

A megrendelés elfogadása a Vevőnek az Eladó által az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlatának elfogadását jelenti. A megrendelés elfogadása tartalmazza az áru megnevezését és specifikációját, amelynek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, az áru és/vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó további információkat, az áru várható szállítási idejére vonatkozó információkat, az áru szállítási helyének nevét és adatait, valamint az áru Vevőnek történő szállításának lehetséges árára, feltételeire, módjára és időpontjára vonatkozó információkat, az áru Vevőnek történő átadásának megállapodott helyére történő szállításának módját és időpontját, az Eladóra vonatkozó információkat (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, cégjegyzékbe való bejegyzés száma stb.), és esetleg egyéb szükséges információkat.

Az Eladó ezt követően a Vevő e-mail címére tájékoztatást küld arról, hogy a Vevő megrendelését feladta/szállította.

Az adásvételi szerződés a megrendelés elektronikus formában történő elfogadásának a Vevő részére történő kézbesítésével jön létre. Az adásvételi szerződést az Eladó a szükséges ideig elektronikusan tárolja, és kérésre a Vevő számára hozzáférhetővé teszi. Az Eladó az adásvételi szerződés egy példányának a Vevő részére történő kiadására vonatkozó kötelezettségének az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul eleget tesz azáltal, hogy a Vevőnek e-mailben kézbesíti a Vevőnek a megrendelés elfogadását a mellékelt Általános Szerződési Feltételekkel együtt, amelyek tartalmát a Vevő már a megrendelésnek a webáruházban történő leadásakor elfogadta. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szlovák nyelven készültek, és az adásvételi szerződés szlovák nyelven köthető meg.

Az Eladó a megrendelés elküldése előtt a Vevőt világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon tájékoztatta a követelésekre, a fizetési, kereskedelmi, szállítási és egyéb feltételekre vonatkozó szerződéskötést megelőző információkról:

(a) az áru vagy a szolgáltatás jellegéről, az alkalmazott kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben, az Eladó e-kereskedelmi weboldalának vonatkozó katalógusoldalán,

(b) tájékoztat az Eladó cégnevéről és székhelyéről a jelen Általános Szerződési Feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán kerülnek elhelyezésre,

c) az Eladó telefonszáma és egyéb, a Vevőnek az Eladóval való kapcsolattartása szempontjából lényeges információk, különösen az Eladó elektronikus levelezési címe.

d) az Eladó azon címét, amelyen a Vevő az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán elhelyezett, a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Panaszkezelési Eljárásban foglaltak szerint az árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó reklamációt, panaszt vagy bármely más panaszt nyújthat be,

(e) az áru vagy szolgáltatás teljes árát, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy ha az áru vagy szolgáltatás jellege miatt az árat ésszerűen nem lehet előre meghatározni, annak kiszámításának módját, valamint a szállítási, szállítási, postaköltségeket és egyéb költségeket és díjakat, vagy ha az ilyen költségek és díjak nem határozhatók meg előre, azt a tényt, hogy a Vevő köteles lesz azokat megfizetni, amelyről az Eladó webáruházának vonatkozó katalógusoldalán tájékoztat,

f) a fizetési feltételek, a szállítási feltételek, az a határidő, amelyen belül az Eladó vállalja az áru leszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, a Vevő követeléseinek, panaszainak és reklamációinak kérelmezésére és kezelésére vonatkozó eljárásokról szóló információk, amelyekről a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó cikkeiben és a Panaszkezelési eljárásról tájékoztatnak, és amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

g) a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási jogáról, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt, az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán található, a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és eljárásáról szóló tájékoztatás,

h) a tájékoztatás arról, hogy amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a 102/2014. sz. törvény 10. § (3) bekezdése alapján ő viseli. a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény) 3. §-ának 3. pontja szerint, valamint ha eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó webáruházának vonatkozó aloldalán található, a jelen általános szerződési feltételek 6. pontjában tájékoztatott, a természetüknél fogva postai úton nem visszaküldhető áruk visszaküldésének költségeit is viseli,

j) azon körülmények, amelyek esetén a Vevő elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, amelyekről a jelen általános szerződési feltételek 6. pontja rendelkezik, és amelyek az eladó webáruházának vonatkozó aloldalán találhatók,

k) az Eladónak a polgári törvénykönyv 622. és 623. szakasza szerinti, az áru vagy szolgáltatás hibájáért való felelősségére vonatkozó utasításról a Panaszkezelési eljárás tájékoztat, amely az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán található,

l) a gyártó vagy az eladó által a Polgári Törvénykönyv 502. szakaszában előírtaknál szigorúbb elvek szerint nyújtott garancia meglétéről és részleteiről, amennyiben a gyártó vagy az eladó azt nyújtja, valamint a vevőnek az áru eladását vagy a szolgáltatás nyújtását követően nyújtott segítség és szolgáltatások meglétéről és feltételeiről, amennyiben ilyen segítség nyújtására sor kerül, az eladó webáruházának vonatkozó aloldalán található Panaszkezelési eljárás során tájékoztat,

(m) az elektronikus tartalom kompatibilitása a hardverrel és szoftverrel, amelyről az eladónak tudomása van vagy ésszerűen elvárható, hogy tudomása legyen, adott esetben az eladó e-kereskedelmi weboldalának vonatkozó katalógusoldalán tájékoztatva

n) hogy az adásvételi szerződést elektronikus formában tárolja az Eladó, és a Vevő írásbeli kérésére a Vevő rendelkezésére bocsátja, amint arról a jelen Általános Szerződési Feltételek tájékoztatnak, amelyek az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán találhatók, o) hogy a szerződés megkötésére felajánlott nyelv a szlovák, amint arról a jelen Általános Szerződési Feltételek tájékoztatnak, amelyek az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán találhatók,

(p) tájékoztatás a vita alternatív vitarendezési rendszer útján történő rendezésének lehetőségéről és feltételeiről; az Eladó a webáruház vonatkozó aloldalán az alternatív vitarendezési platformra mutató linket is elhelyezte, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet az alternatív vitarendezés kezdeményezésére.

Ha az Eladó nem tett eleget a jelen Általános Szerződési Feltételek e) pontja szerinti, a pótdíjak vagy egyéb költségek, illetve az áru visszaküldésének i) pontja szerinti költségeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő nem köteles megfizetni ezeket a pótdíjakat vagy díjakat, illetve az áru visszaküldésének költségeit.

Az Általános Szerződési Feltételek kizárólag az Eladó és a 250/2007. sz. törvény 2. szakaszának a) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevő között létrejött adásvételi szerződésre vonatkoznak. 372/1990 Coll. számú, a szabálysértésekről szóló, módosított rendelet értelmében. Az Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Eladóval olyan személy kíván adásvételi szerződést kötni, aki nem fogyasztó. A törvény alkalmazásában fogyasztónak csak olyan természetes személy minősül, aki fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem munkaviszonyban vagy hivatásszerűen végzett üzleti tevékenysége keretében jár el.

 

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

Az eladó köteles:

(a) az árut az elfogadással megerősített megrendelés alapján a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és határidőben a Vevőnek leszállítani, és azt a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon csomagolni vagy szállításra felszerelni,

b) biztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak,

c) az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az áru leszállításával együtt az adásvételi szerződés megkötéséről szóló visszaigazolást tartós adathordozón, például e-mailben a vevő rendelkezésére bocsátja,

d) legkésőbb az áruval együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az átvételhez és használathoz szükséges valamennyi dokumentumot (szlovák nyelvű kézikönyvek, jótállási jegy, adóigazolás).

Az Eladó jogosult arra, hogy a Vevő a vételárat a leszállított áruért esedékesen és időben kifizesse.

Amennyiben az Eladó a készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt nem tudja az árut az adásvételi szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megállapított vételáron a Vevőnek leszállítani, az Eladó köteles a Vevőnek alternatív teljesítést felajánlani vagy lehetőséget biztosítani a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés törlésére). A Vevő az Eladónak küldött e-mailben elállhat az adásvételi szerződéstől vagy törölheti a megrendelést. Ha a Vevő a vételárat vagy annak egy részét már kifizette, az Eladó a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállásról vagy a megrendelés törléséről szóló e-mail Vevőnek történő kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti. Ha a Vevő ésszerű határidőn belül nem fogadja el az Eladó által felajánlott alternatív teljesítést, vagy nem áll el az adásvételi szerződéstől, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a Vevőnek küldött e-mail kézbesítésével.

4. A Vevő jogai és kötelezettségei

A Vevőt az Eladó tájékoztatta arról, hogy a Vételi Megrendelés tartalmazza a Vételár megfizetésének kötelezettségét.

A Vevő köteles:

(a) a megrendelt és leszállított árut megfelelően és időben átvenni,

b) a megállapított vételárat a megállapított esedékességi határidőn belül kifizetni az Eladónak, beleértve az áru szállítási költségét is,

c) az áru futár általi átvételét saját vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolni.

A Vevő jogosult az áru átadására a Felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen.

5. Szállítási feltételek

Az áruk szokásos elérhetőségét a Vevőnek történő szállítás várható időpontjával együtt minden egyes áru esetében az e-kereskedelmi weboldalon feltüntetjük. Az Eladó a webáruházban megjeleníti az áru szokásos elérhetőségére vonatkozó információkat (raktáron, kiválasztott üzletekben raktáron, stb.). Ezek az információk azonban változhatnak, és az Eladó nem garantálja a kínált áruk és szolgáltatások azonnali elérhetőségét valamennyi vagy egyes előfizetési pontokon vagy bizonyos szállítási módokon. Amennyiben az Eladó és a Vevő az adásvételi szerződésben másként nem állapodik meg, az Eladó köteles a terméket haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a Vevőnek leszállítani. Ha az Eladó nem teljesítette a tárgynak az első mondat szerinti határidőn belül történő leszállítására vonatkozó kötelezettségét, a Vevő felhívja őt, hogy az általa megadott további ésszerű határidőn belül szállítsa le a tárgyat. Ha az eladó még ezen a további ésszerű határidőn belül sem szállít, a vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

Az eladó jogosult arra, hogy az adásvételi szerződésben megállapított szállítási határidő lejárta előtt is felszólítsa a vevőt az áru átvételére.

A Vevő köteles az árut az adásvételi szerződésben meghatározott helyen átvenni, vagy az Eladó vagy az áru szállítására jogosult megbízottja és a Vevő között az áru szállítását megelőzően egyébként egyeztetett helyen.

Ha az Eladó az Árut a Vevőnek a megadott helyen és határidőn belül átadja, a Vevő köteles az Árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy az Árut a Vevő által a Vevő távollétében az Áru átvételére és a szállítási és átadási jegyzőkönyv aláírására felhatalmazott személy vegye át. Az Áruk akkor tekintendők leszállítottnak és átvettnek, amikor az Áruk a Vevőnek átadásra kerülnek. Az áruknak a vevő részére történő átadása az áruknak a helyszínre történő szállítása, a vevő vagy a vevő által meghatalmazott harmadik személy általi átvétele, valamint a szállítási és átadási jegyzőkönyvnek a vevő vagy a vevő által meghatalmazott harmadik személy általi aláírása.

A Vevő köteles a szállítmányt, azaz az árut és annak csomagolását a kiszállítást követően azonnal megvizsgálni az Eladó képviselőjének jelenlétében. Amennyiben az áru hibáját észleli, az Eladó képviselője köteles lehetővé tenni a Vevő számára, hogy az áru hibájának mértékéről és jellegéről jegyzőkönyvet készítsen, amelynek pontosságát az Eladó képviselője köteles megerősíteni. Az így készített és az Eladónak átadott jegyzőkönyv alapján a Vevő ezt követően megtagadhatja a leszállított hibás áru átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru leszállítását, és ezt követően a panaszeljárással összhangban az áru hibájára vonatkozó igényt nyújthat be. Ha a Vevő megtagadja a hibás áru átvételét, az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatban ésszerűen felmerülő összes költséget az Eladó viseli.

Amennyiben az Eladó legkésőbb a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül nem szállítja le az árut, a Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és az Eladó köteles a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vételárat vagy a vételár már kifizetett részét.

A Vevő a webáruházban történő megrendeléskor választja ki a szállítási módot. A következő szállítási módok állnak rendelkezésre:

(a) személyes átvétel az átvételi ponton - a Vevőnek személyesen kell átvennie az árut a rendelkezésre álló átvételi pontok egyikén - az Eladó üzleteiben, nyitvatartási időben. Nem minden adagolóhely áll rendelkezésre minden típusú áru és szolgáltatás esetében. A megrendelés leadásakor a Vevőnek felajánljuk, hogy csak az adott árutípushoz vagy szolgáltatáshoz rendelkezésre álló adagolóhelyek közül választhat.

b) Futárszolgálat - az Eladó a Vevő részére a küldeményt futárszolgálattal kézbesíti a kiválasztott szállítási helyre. Az áruk futárral történő kézbesítése kizárólag munkanapokon történik.

A Vevő tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a személyes adatokat a név és vezetéknév, a Szlovák Köztársaság területén lévő levelezési cím, telefonszám, e-mail cím terjedelmében megadja a szállítmány szállítását és a Vevő részére történő kézbesítését végző szállító cégnek, amennyiben ez a szállítmánynak az Eladó részére történő kézbesítéséhez vagy könnyebb kézbesítéséhez szükséges.

6. Az adásvételi szerződéstől való indokolás nélküli elállás joga.

Ha az Eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit, mert az áru készlethiányos, nem áll rendelkezésre, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette a gyártást, vagy olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné teszik az Eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy vis maior miatt, vagy ha az Eladó minden gondosság mellett is, a tőle méltányosan elvárható módon nem tudja az árut a vevőnek a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megrendelésben meghatározott áron leszállítani, az eladó köteles erről a tényről a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és ezzel egyidejűleg köteles a vevőnek alternatív teljesítési lehetőséget felajánlani, vagy lehetőséget biztosítani a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés törlésére). Abban az esetben, ha a vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek jelen pontjában meghatározott okok miatt eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles az adásvételi szerződésben megállapított árura már kifizetett foglalót a vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a vevőnek visszafizetni.

A törvényi szabályozás szerint Önnek lehetősége van az adásvételi szerződéstől való elállásra úgy, hogy először írásban vagy e-mailben közli a Vevővel a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését, egyértelmű, kétséget nem keltő módon megfogalmazott nyilatkozat formájában (pl. e-mailben vagy postai úton küldött levélben), az áru átadásának napját követő naptól számított 14 napon belül.

Az elállási határidő betartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján elküldik az eladónak. Ezt követően Ön köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló értesítés napjától számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: KINKA STORE , Nám. Sv. Egídia 2950, 05801 Poprad, E-mail: objednavky@kinka.sk.

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. Ajánlott az árut biztosítani. Utánvétet az eladó nem fogad el. Az Eladó köteles a Vevőnek haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a Vevőtől az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási és postaköltségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek jelen pontja alapján teljesített kifizetéseket, mielőtt az Áru a Vevőnek átadásra került, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az Árut visszaküldték az Eladónak, kivéve, ha az Eladó az Árut személyesen vagy az Eladó által meghatalmazott személy útján javasolja átvenni.

Ezen időszakon belül a Vevőnek joga van az áru átvételét követően kicsomagolni és kipróbálni az árut, a hagyományos üzletben történő vásárláshoz hasonló módon, az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértékben. A vevő csak az áru értékének az áru ilyen kezeléséből eredő olyan értékcsökkenéséért felel, amely meghaladja az áru jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges kezelést. Az Eladó jogosult a kártérítési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek az Eladó által a Vevőtől kapott pénzösszegek visszatérítésére vonatkozó követelésébe. A fogyasztó nem felel az áru értékének csökkentéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségét.

Az adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vevő vagy a vevő által megjelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - a megrendelt áru valamennyi részét átveszi, vagy ha:

(a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árukat külön-külön szállítják le, az utoljára leszállított áru átvételének napjától,

(b) több részből vagy darabból álló árut szállítanak, az utolsó rész vagy darab átvételének napjától,

(c) a szerződés alapján meghatározott időszak alatt ismételten árut szállít, az elsőként szállított áru átvételének időpontjától.

A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat attól az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru megvásárlása.

A vevő viseli az áruknak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit, valamint - ha távollevők között kötött szerződéstől eláll - azon áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva postai úton nem küldhetők vissza. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy ha nem teljesítette a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 3. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a Vevőtől az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási és postaköltségeket, valamint az Árukkal kapcsolatos egyéb költségeket és díjakat, ugyanolyan módon, mint ahogyan a Vevő a fizetését teljesítette, kivéve, ha az Eladó a Vevővel a kifizetések visszatérítésének más módjáról állapodik meg, anélkül, hogy a Vevőnek a visszatérítéssel kapcsolatban további díjakat kellene fizetnie.

FELHÍVÁS:

Bejegyzett székhely címe:

ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad,

nem szolgál az áruk visszaküldésére.

7. A szállítás fenntartása

Az áruk szállítása kizárólag a Szlovák Köztársaság területén belül történik.

8. Szállítási költségek

A KINKA webáruházban a szállítási költség ára, amelyet a vevő a vételár kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni, 4,95 €. Az utánvétes fizetésért 4,95 €-t kell fizetni. Az utánvétel és a szállítás tényleges költségeit ez az összeg csak részben fedezi, a fennmaradó részt a KINKA vállalja.

Ha a szállítás technikai vagy logisztikai okokból több lépésben történik, a postaköltséget és a csomagolási díjat természetesen csak egyszer számítjuk fel.

9. Az áru tulajdonjogának megszerzése és a kárveszély átruházása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a vállalat tulajdonában marad, és a vevő csak a vételár teljes kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

Az áru sérülésének kockázata abban az időpontban száll át a vevőre, amikor a vevő vagy a vevő által meghatalmazott harmadik személy átveszi az árut az eladótól vagy annak az áru átadására jogosult megbízottjától, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időpontban, amikor az eladó lehetővé teszi a vevő számára, hogy rendelkezzen az áruval, és a vevő nem veszi át az árut.

10. Fizetési feltételek

Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésben az Áruk vételárát a Megrendelés elfogadása tartalmazza. Az árainkat euróban adjuk meg, és tartalmazzák a törvényes mértékű áfát.

A Vevő köteles a megállapodott áru vételárát az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor megfizetni az Eladónak.

Ha a Vevő nem fizeti ki az Eladónak a teljes vételárat az áru átadásának időpontjáig, az Eladó jogosult megtagadni az áru átadását a Vevőnek. Minden meghirdetett árkedvezmény mindig csak a készlet erejéig, vagy az időtartamuk lejártáig érvényes. A Vevő a megrendelés leadásakor kötelezően kiválasztja a fizetési módot, mivel nem minden szállítási mód vagy árucsoport esetében érhető el minden fizetési mód - a webáruház a megrendelés leadásakor automatikusan csak azt a fizetési módot engedi kiválasztani, amely az adott konfigurációban lehetséges. A KINKA fenntartja a jogot, hogy egyes fizetési módokat egyedi esetekben kizárjon.

Fizetési lehetőségek:

1. Előre utalásos fizetés banki átutalással - A banki átutalásos fizetés az előre fizetés módja, azaz az áru kiszállítására azután kerül sor, hogy az összeg a cég számláján jóváírásra került. A banki átutalással történő fizetéssel kapcsolatos minden információt e-mailben küldünk Önnek a megrendelés leadása után. Felhívjuk figyelmét, hogy az árut egy hétig tartjuk fenn.

2. Utánvétel a futár által szállított áruk esetében.

Az árut átvételkor készpénzzel vagy hitelkártyával fizeti ki.

3. Készpénzben

Az árut akkor fizeti ki, amikor személyesen átveszi valamelyik üzletünkben. Készpénzben fizethet az áru személyes átvételekor.

11. Végleges rendelkezések

Ezek az általános szerződési feltételek 20.11.2023. 2023.11.2023-án lépnek hatályba és hatályosak.

A jelen általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés megkötésének napján érvényes és hatályos formában az adásvételi szerződés szerves részét képezik.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

Ha a Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy jogorvoslati kérelemmel forduljon az Eladóhoz. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy nem válaszol annak elküldésétől számított 30 napon belül, a Vevőnek joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot tenni a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015. sz. törvény 12. §-ának rendelkezései szerint. A Szolgáltatóval a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk vagy más illetékes, felhatalmazott jogi személy, amely szerepel a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek jegyzékében (a jegyzék elérhető a http://www.mhsr.sk oldalon). Az Ügyfél a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja az alternatív vitarendezésre vonatkozó javaslat benyújtására.

A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a 250/2007. sz. törvénycikk vonatkoznak. 372/1990 Coll. a bűncselekményekről szóló, módosított törvény, a 22/2004 Coll. az elektronikus kereskedelemről, valamint a 128/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény. a belső piac fogyasztóvédelmi kérdésekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, a 284/2002. sz. törvénnyel módosított törvény. módosított, valamint a 102/2014. sz. törvény módosításáról szóló 102/2014. sz. a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről.

A megrendelés elküldése előtt a vevőtől megerősítést kérünk arról, hogy elolvasta ezeket az általános szerződési feltételeket, elolvasta azokat, megértette tartalmukat és teljes egészében elfogadja azokat. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó feltételeket és a konkrét személyes adatok meghatározását azok feldolgozásával együtt tartalmazza a .

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

SOI Pozsonyi Régió Felügyelősége

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Műszaki Termékfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Osztály és Jogi Osztály

tel. szám: 02/ 58272 172, 02/58272 104 faxszám: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi