Panaszkezelési eljárás

 

                I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

Ez a dokumentum az Eladó - Vállalkozás Általános Szerződési Feltételeinek szerves részét képezi:

 

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891 891

Működés:  KINKA STORE, Nám. KINKA'S ST. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ÁFA: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web: https://www.kinkastore.sk/

 (a továbbiakban: "Eladó" vagy "KINKA").

A KINKA Panaszkezelési eljárás a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv"), a 250/2007. sz. törvény, a fogyasztóvédelmi törvény és a 372/1990. sz. törvény, a szabálysértési törvény (a továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény"), a 391/2015. sz. törvény. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, valamint a Szlovák Köztársaság egyéb, általánosan kötelező erejű jogszabályairól.

Az Eladó a KINKA-nál és a www.kinka.sk weboldalon elérhető jelen Reklamációs eljárással a fogyasztóvédelmi törvény 18. szakaszának (1) bekezdésével összhangban megfelelően tájékoztatja a Fogyasztót (a továbbiakban is: "Vevő" vagy "Vevő") a hibákért való felelősségi jogok (a továbbiakban is: "Reklamáció") gyakorlásának feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére és a garanciális javítások elvégzésére vonatkozó információkat.

A jelen Reklamációs eljárás a Vevő által az Eladótól az Eladó Szlovák Köztársaság területén található üzlethelyiségeiben, valamint az Eladó www.kinka.sk webáruházában az Eladó által beszerzett áruk reklamációjára vonatkozik.

A jelen Reklamációs eljárás nem vonatkozik a Vevő által a Szlovák Köztársaságtól eltérő országban lévő KINKA üzletben vagy más eladótól vásárolt KINKA áruk reklamációjára.  Az ilyen áruk reklamálásakor az adott eladó reklamációs szabályait kell követni.

           II. AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE A HIBÁKÉRT ÉS A JÓTÁLLÁSI IDŐ

Az Eladó felel az eladott áru azon hibáiért, amelyek a Vevő általi átvételkor fennállnak, valamint az áru azon hibáiért, amelyek az áru átvétele után, a jótállási időn belül (szavatossági idő) válnak nyilvánvalóvá.

A jótállási idő hossza 24 hónap, kivéve, ha az eladó ennél hosszabb jótállási időt biztosít. A jótállási idő az áru vevő általi átvételének időpontjától kezdődik. Az áru élettartama nem eshet egybe a jótállási idővel.

A jótállási idő hatálya alá tartozó áru hibáiért való felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolják. A romlandó árukra vonatkozó felelősségi jogokat legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolni, ellenkező esetben a jogok megszűnnek. A szavatossági jog gyakorlása és az az időpont közötti időszak, amikor a vevő a javítás befejezése után köteles volt az árut átvenni, nem számít bele a jótállási időbe.

Ha az árut kicserélik, a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha olyan alkatrészt cserélnek ki, amelyre garanciát vállaltak.

Az eladó nem felel az áru hibáiért, ha:

a vevő maga okozta a hibát;

a hiba a jótállási időszak alatt a rendes használatból, a nem rendeltetésszerű használatból vagy az áru rendeltetésével ellentétes használatból eredő elhasználódás következtében keletkezett;

az alapvető karbantartást nem megfelelően végezték el;

a hibát az áru vagy annak alkatrészeinek illetéktelen személy általi manipulálása okozta;

a vevőnek tudomása volt a hibáról, vagy kifejezetten és egyértelműen tájékoztatták a hibáról az áru átvétele előtt; és ha a hiba miatt árengedményt adtak az áru árából;

az árun lévő védőpecséteket felbontották;

ha az árut a jótállási időszak lejárta után reklamálják, vagy bármely más olyan időszak után, amelyen belül az áru megtartja sajátos tulajdonságait.

 

III. A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Ha a megvásárolt áru hibás, és az eladó, a szállító vagy a gyártó felelőssége alá tartozik, és jótállással rendelkezik, a vevő jogosult az adásvételi szerződés megszegése miatt a hibát reklamálni. A vevő köteles a hiba észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül reklamálni, hogy a reklamáció megfelelően elbírálható és feldolgozható legyen.

A Vevő köteles segítséget nyújtani a reklamáció megoldásához, különösen azáltal, hogy megadja a nevét, vezetéknevét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát, a reklamáció időpontját, az áru hibájának leírását és a reklamáció kezelésének kívánt módját. A panasz megfelelő elbírálásához szükséges, hogy a kifogásolt áru hiánytalan legyen és megfeleljen az általános higiéniai elveknek.

Az általánosan ismert szabályokon túlmenően a Vevő köteles betartani a jótállási jegyben vagy a használati utasításban az áru használatára vonatkozóan meghatározott feltételeket, az árut a természetes élettartamának megfelelően használni és ápolni, és ha az áru le van zárva, akkor használat közben nem szabad ezeket a plombákat felbontani.

1)Ha az árun olyan hiba van, amely orvosolható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy azt ingyenesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Ha nem garanciális hibáról van szó, és a vevő beleegyezik a fizetős javításba, akkor az árut a mindenkor érvényes árlista szerinti áron kell javítani.

2)A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a rész kicserélését, ha ez nem jár az eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel.

3)Az eladó a hibás árut a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti hibátlan árura, ha ez a vevőnek nem okoz komoly kellemetlenséget.

4)Ha az árun olyan hiba van, amely nem orvosolható, és amely megakadályozza az áru hibátlan dologként való megfelelő használatát, a vevőnek joga van az áru kicseréltetésére vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba orvosolható, de a vevő a javítást követően a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja megfelelően használni az árut.

5)Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő jogosult az áru árából ésszerű árengedményre.

Ha az árun olyan hibák vannak, amelyekről az eladó tud, köteles az adásvételi szerződés tárgyalásakor felhívni a vevő figyelmét ezekre. Ha utólag derül fény olyan hibára, amelyre az eladó nem figyelmeztette a vevőt, a vevő jogosult a hiba jellegének és mértékének megfelelő ésszerű árengedményre a megállapított árból; ha a hiba miatt az áru használhatatlanná válik, a vevőnek joga van a szerződéstől való elállásra is. A vevő akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha az eladó biztosította őt arról, hogy az áru bizonyos - különösen a vevő által említett - tulajdonságokkal rendelkezik, vagy hogy nem rendelkezik hibával, és ez a biztosíték hamisnak bizonyul.

A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árut, valamint annak csomagolását a szállítást követően a fuvarozó jelenlétében azonnal megvizsgálni. Amennyiben a vevő az áru hibáját észleli, köteles ezt a tényt haladéktalanul jelezni e-mailben a objednavky@kinka.sk címen vagy telefonon, a fuvarozó pedig köteles lehetővé tenni a vevő számára, hogy az áru hibájának mértékéről és jellegéről jegyzőkönyvet készítsen, amelynek pontosságát a fuvarozónak meg kell erősítenie. Ebben az esetben az áru Eladóhoz történő visszaküldésének minden ésszerű költsége az Eladót terheli.

 

IV.REKLAMÁCIÓ HELYE

 

A Fogyasztó jogosult az Eladó telephelyén reklamálni, ahol a reklamáció elfogadása az eladott áruval vagy nyújtott szolgáltatással kapcsolatban lehetséges, az áru Eladó telephelyére történő szállításával és a Vevőnek a jelen Reklamációs Szabályzat III. pontjának 1-5. bekezdései szerinti jogának gyakorlására vonatkozó szándéknyilatkozatának (a továbbiakban: "Reklamációs nyilatkozat") Eladó részére történő átadásával. Az áru postai úton történő elküldése esetén az Eladó javasolja az áru biztosítását a reklamációra történő elküldéskor. Az Eladó nem fogad el utánvétes küldeményeket. A Vevő jogosult továbbá az áru gyártója által a garanciális javítás elvégzésére felhatalmazott személyhez (a továbbiakban: "Kijelölt személy") reklamációt benyújtani. A kijelölt személyek listáját a jótállási jegy tartalmazza, vagy az Eladó kérésére a Vevőnek megküldi.

 

V. AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

A reklamációs eljárás az Eladónak szállítható áruk tekintetében azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike halmozottan teljesül:

(a) a reklamációs értesítés átadása az Eladónak; és

(b) a Vevő által reklamált áru átadása az Eladónak.

Az Eladó a követelésről az Eladó által választott megfelelő formában visszaigazolást állít ki a Vevőnek, pl. Az Eladó köteles feltüntetni a reklamált áru pontos hibáit, a reklamáció Vevő által kért kezelési módját, a reklamáció benyújtásának időpontját, a reklamáció beérkezésének időpontját, a reklamáció számát, a Vevő elérhetőségét, a reklamációt kezelő személy nevét, az áru beszerzésének időpontját és helyét, valamint az árucikk beszerzési árát, továbbá, ha a visszaigazolás papírformátumú, a visszaigazolásnak tartalmaznia kell a reklamációt kezelő személy aláírását, a Vevő aláírását és az Eladó pecsétjét is.

Ha a reklamáció távközlés útján történik, az Eladó köteles a reklamációról szóló visszaigazolást haladéktalanul átadni a Vevőnek; ha a visszaigazolás azonnali átadása nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció kezelésének igazolásával együtt kell átadni.

Az Eladó köteles a reklamációt haladéktalanul, összetett esetben legkésőbb a reklamáció napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának összetett műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 napon belül rendezni.

Az Eladó a reklamáció eredményéről a reklamációs eljárás lezárását követően haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt telefonon vagy írásban, továbbá a reklamációról szóló bizonylatot az áruval együtt vagy e-mailben kapja meg. A reklamáció időtartama a reklamáció benyújtását követő naptól a reklamáció rendezésének napjáig számít. A reklamáció elbírálására nyitva álló határidő lejárta után a vevőnek - fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni.

Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül reklamációt jelentett be az árura vonatkozóan, az Eladó csak szakmai értékelés alapján utasíthatja el a reklamációt. A szakmai értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől az áru szakmai értékelésének költségeit vagy az áru szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.

Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap elteltével igényt jelentett be az árura, és az Eladó az igényt elutasította, az Eladó a reklamációs dokumentumban jelzi, hogy a Vevő kinek küldheti el az árut szakértői értékelésre. Ha a vevő bizonyítja, hogy az eladó felelős az áru állítólagos hibájáért, a vevő újra benyújthatja a reklamációt.

Ha a Vevő az árut a reklamációs dokumentumban megjelölt személynek küldi el szakértői értékelésre, az áru szakértői értékelésének költségei, valamint minden egyéb, ésszerűen felmerülő kapcsolódó költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől, és az Eladó köteles azokat a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon belül a Vevőnek megfizetni.

Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén megszüntetni:

(a) a javított áru átadásával,

b) az áru kicserélésével,

c) az áru vételárának visszatérítésével, az Eladó által választott más áru formájában, amennyiben az áru az Eladó üzletágában került megvásárlásra,

(d) a vételár készpénzben, számla ellenében vagy ajándékutalvány formájában történő visszatérítésével.

(e) az áru árából adott ésszerű árengedmény kifizetésével,

(f) az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással,

(g) az árura vonatkozó követelés indokolással ellátott elutasításával.

Az áru hibája miatt postai úton vagy az Eladó forgalmazó partnerén keresztül visszaküldött áru esetén a Vevő jogosult a postaköltség visszatérítésére. A díj visszatérítése a Vevő által megjelölt bankszámlára történik a fizetési igazolás Eladó általi kézhezvételétől számított 14 napon belül.

A Vevő köteles a reklamált árut az Eladónak a reklamált áru javításáról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül átvenni. Ha a Vevő nem veszi át a javított árut ezen határidőn belül, a Vevő köteles az Eladónak 1,00 EUR tárolási díjat fizetni az áru átvételének elmaradása minden egyes napjára az áru átvételének időpontjáig.

VI.ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

Ha a Vevő elégedetlen azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, jogában áll az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy a Vevő általi elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol a kérelemre, a Vevő jogosult alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet benyújtani a 391/2015. sz. törvény 12. §-ának rendelkezései szerint. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított szövegének megfelelően.

Az Eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy más illetékes, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ oldalon) szereplő, erre felhatalmazott jogi személy; a vevőnek joga van megválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon, a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti.

VII. AZ ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE

Az Eladó - www.kinka.sk lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a vásárlástól számított 30 napon belül jogos okból visszaküldje az árut. A Vevő köteles meghatározni a hibákat, majd postai úton vagy személyesen gondoskodni az áru KINKA részére történő átadásáról. Az Eladó jogosult megtagadni a szennyezett, hiányos vagy használt áruk átvételét. Az áru visszaküldésekor a Vevő köteles bemutatni az áru vásárlását igazoló bizonylatot. Ha az árut kedvezményes marketingakció keretében vásárolták (pl. 2+1 ingyen), az áru teljes árát nem térítik vissza a vevőnek az áru visszaküldésekor, hanem csak az áru árának a kedvezményes marketingakció keretében történt teljes vásárláshoz viszonyított arányos részét.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a panaszeljárás 2023. november 22-én lép hatályba és hatályosul.

Az Eladó webáruházában történő vásárlás esetén a Vevő a megrendelés leadásával megerősíti, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeknek a jelen Reklamációs Eljárás szerves részét képezi, és elfogadja azokat a megrendelés leadásának napján érvényes és hatályos változatban.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Reklamációs Szabályzatot előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Vevővel szemben az Eladót az online megrendelés vagy a KINKA üzletben történő vásárlás időpontjában hatályos Panaszkezelési Szabályzat köti.

Az Eladónak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek betartását a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet felügyeli.