Ogólne warunki handlowe

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") regulują prawa i obowiązki Sprzedającego: ADUS Technologies s.r.o., z siedzibą pod adresem Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad, KINKA STORE, Nám. Sv. Egídia 2950, 05 801 Poprad (zwany dalej "Sprzedawcą") i Kupującym (zwanym dalej "Kupującym") w zakresie zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy i stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem elektronicznej relacji biznesowej nawiązanej na stronie internetowej i potwierdzonej przekazem pocztowym (zwanej dalej "Umową kupna-sprzedaży") (Sprzedawca i Kupujący łącznie zwani dalej "Stronami").

2. Niniejsze OWH mają zastosowanie do zakupu towarów na stronie internetowej Sprzedającego i dokonywanych za pomocą zamówienia elektronicznego.

3. Wszelkie stosunki między Kupującym a Sprzedającym, które nie są uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 513/1991 Dz. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 52 ust. 3 ustawy nr 40/1964 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, tj. jeżeli jest Kupującym, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej, stosunki te regulują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz odpowiednie przepisy ustawy nr 40/1964 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

4. Prawa Kupującego w stosunku do Sprzedającego wynikające z ustawy nr 250/2007 Dz. U. o wykroczeniach, z późniejszymi zmianami, oraz ustawy nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedającego oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw, pozostają nienaruszone przez niniejsze OWH.

5. Kupujący oznacza osobę fizyczną lub prawną, która elektronicznie wybiera towary na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedającego i dokonuje zakupu za pośrednictwem zamówienia online. 

1. Identyfikacja Sprzedającego

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Operacja:  KINKA STORE, Nám. St. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

VAT: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk

UWAGA: adres siedziby firmy nie jest wykorzystywany do zwrotu towarów.

2. Sposób zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Propozycja Sprzedającego dotycząca dostarczenia towaru prezentowanego w sklepie internetowym nie stanowi propozycji zawarcia umowy kupna (oferty) w rozumieniu § 43a Kodeksu cywilnego i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia z Kupującym umowy kupna dotyczącej tego produktu. Prezentacja produktu w sklepie internetowym ma charakter wyłącznie informacyjny. Kupujący przesyła Sprzedającemu propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie wypełnionego i przesłanego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego, za pomocą którego Kupujący przesyła propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest przeniesienie własności towaru określonego przez Kupującego za zapłatą ceny kupna i na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu (zwanym dalej "Zamówieniem").

Przed realizacją zamówienia Kupujący ma możliwość powrotu do formularza zamówienia, gdzie może sprawdzić i zmienić już wypełnione dane. Następnie, po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail automatycznie wykonane powiadomienie o przyjęciu zamówienia w systemie elektronicznym Sprzedającego (dalej "Przyjęcie Zamówienia"). W razie potrzeby na adres e-mail Kupującego mogą być przesyłane dalsze informacje dotyczące zamówienia Kupującego.

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu elektronicznego Sprzedającego, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Kupujący odpowiada za poprawność i pełną funkcjonalność adresu e-mail podanego w zamówieniu. Na życzenie Kupującego faktura może zostać przesłana również w formie papierowej.

Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Kupującego propozycji zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia zawiera informacje o nazwie i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, dalsze informacje o cenie towarów i/lub innych usług, informacje o przewidywanym terminie dostawy towarów, nazwę i dane miejsca dostawy towarów oraz informacje o możliwej cenie, warunkach, sposobie i terminie transportu towarów do uzgodnionego miejsca dostawy towarów do Kupującego, informacje o Sprzedawcy (nazwa firmy, siedziba, numer rejestracyjny, numer wpisu do rejestru handlowego itp.) oraz ewentualnie inne niezbędne informacje.

Następnie Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego informację o wysłaniu zamówienia Kupującego.

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu akceptacji zamówienia w formie elektronicznej. Umowa kupna będzie przechowywana przez Sprzedającego w formie elektronicznej przez niezbędny okres czasu i będzie dostępna dla Kupującego na jego żądanie. Sprzedający wypełni obowiązek wydania Kupującemu jednego egzemplarza Umowy kupna niezwłocznie po zawarciu Umowy kupna poprzez dostarczenie Kupującemu pocztą elektroniczną akceptacji Zamówienia przez Kupującego wraz z załączonymi Ogólnymi warunkami handlowymi, na których treść Kupujący wyraził już zgodę podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Umowa kupna-sprzedaży oraz Ogólne warunki handlowe zostały sporządzone w języku słowackim i Umowa kupna-sprzedaży może zostać zawarta w języku słowackim.

Sprzedający poinformował Kupującego w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niebudzący wątpliwości o informacjach przedkontraktowych dotyczących roszczeń, płatności, warunków handlowych, transportowych i innych przed wysłaniem zamówienia poprzez:

(a) podanie głównych cech towarów lub charakteru usługi, w zakresie odpowiednim do użytego środka komunikacji oraz towarów lub usługi, na odpowiedniej stronie katalogowej witryny e-commerce Sprzedającego,

(b) poinformować o nazwie i siedzibie Sprzedawcy w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

c) numer telefonu Sprzedawcy oraz inne informacje istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności adres poczty elektronicznej Sprzedawcy

d) adres Sprzedawcy, pod którym Kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć skargę lub inną reklamację, o czym został poinformowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych oraz Procedurze Reklamacyjnej, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

(e) łączna cena towarów lub usług, w tym podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne podatki lub, jeżeli ze względu na charakter towarów lub usług ceny nie można z góry rozsądnie ustalić, sposób, w jaki jest ona obliczana, a także koszty transportu, dostawy, wysyłki oraz inne koszty i opłaty lub, jeżeli takich kosztów i opłat nie można z góry ustalić, fakt, że Kupujący będzie zobowiązany do ich zapłaty, o czym Kupujący jest informowany na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy,

f) warunki płatności, warunki dostawy, termin, w którym Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar lub wykonać usługę, informacje o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń Kupującego, o których mowa w odpowiednich artykułach niniejszych Warunków oraz Procedura reklamacyjna, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

g) informacje o prawie Kupującego do odstąpienia od Umowy kupna, o warunkach, terminie i procedurze skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

h) informację, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwanej dalej "Ustawą o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość"), a w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży również koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone pocztą, o których mowa w punkcie 6 niniejszych ogólnych warunków handlowych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,

j) okolicznościach, w których Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, określonych w pkt 6 niniejszych Ogólnych Warunków, znajdujących się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

k) pouczenie o odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru lub usługi na podstawie art. 622 i 623 Kodeksu cywilnego znajduje się w Procedurze reklamacyjnej, która znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,

l) istnienie i szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę zgodnie z bardziej rygorystycznymi zasadami niż te przewidziane w art. 502 Kodeksu cywilnego, jeśli producent lub sprzedawca jej udziela, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych kupującemu po sprzedaży towarów lub świadczeniu usługi, jeśli taka pomoc jest świadczona, o czym informuje się w Procedurze reklamacyjnej, która znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,

(m) kompatybilność treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, o których sprzedawca wie lub można racjonalnie oczekiwać, że wie, w stosownych przypadkach, poinformowany na odpowiedniej stronie katalogu witryny e-commerce sprzedawcy

n) że umowa sprzedaży będzie przechowywana w formie elektronicznej u Sprzedającego i będzie dostępna dla Kupującego na jego pisemne żądanie, o czym Kupujący jest poinformowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedającego, o) że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki, o czym Kupujący jest poinformowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedającego,

(p) informacje o możliwości i warunkach rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów; Sprzedawca udostępnił również na odpowiedniej podstronie e-sklepu link do platformy alternatywnego rozstrzygania sporów, za pośrednictwem której konsument może złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów.

Jeżeli Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego dotyczącego uiszczenia dodatkowych opłat lub innych kosztów zgodnie z punktem (e) lub kosztów zwrotu towarów zgodnie z punktem (i) niniejszych Ogólnych Warunków, Kupujący nie będzie zobowiązany do uiszczenia tych dodatkowych opłat lub opłat lub kosztów zwrotu towarów.

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem w rozumieniu § 2 lit. a) ustawy nr 250/2007 Dz. U. o przestępstwach, z późniejszymi zmianami. Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba niebędąca konsumentem zamierza zawrzeć umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym. Konsumentem w rozumieniu ustawy jest wyłącznie osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.

 

3. Prawa i obowiązki sprzedawcy

Sprzedawca jest zobowiązany do:

(a) dostarczyć Kupującemu towary w uzgodnionej ilości, jakości i terminie na podstawie zamówienia potwierdzonego przyjęciem oraz zapakować lub wyposażyć je do transportu w sposób niezbędny do ich zachowania i ochrony,

b) zapewnić, że dostarczone towary są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej,

c) niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, ale najpóźniej wraz z dostawą towarów, dostarczyć kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną,

d) przekazać kupującemu, najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej, wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania (instrukcje obsługi w języku słowackim, kartę gwarancyjną, dokument podatkowy).

Sprzedający jest uprawniony do należytej i terminowej zapłaty ceny zakupu przez Kupującego za dostarczony towar.

Jeżeli z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć towaru Kupującemu w terminie uzgodnionym w Umowie kupna-sprzedaży lub określonym w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych lub po uzgodnionej cenie zakupu, Sprzedający jest zobowiązany zaoferować Kupującemu alternatywne świadczenie lub możliwość odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna-sprzedaży (anulowania zamówienia). Kupujący może odstąpić od umowy kupna lub anulować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail do Sprzedającego. Jeśli Kupujący zapłacił już cenę zakupu lub jej część, Sprzedający zwróci cenę zakupu lub jej część już zapłaconą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia Kupującemu wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy kupna lub anulowaniu zamówienia. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje alternatywnego świadczenia oferowanego przez Sprzedającego w rozsądnym terminie lub nie odstąpi od Umowy kupna, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy kupna, wysyłając Kupującemu wiadomość e-mail.

4. Prawa i obowiązki Kupującego

Kupujący został poinformowany przez Sprzedającego, że Zamówienie obejmuje obowiązek zapłaty Ceny Zakupu.

Kupujący jest zobowiązany do:

(a) prawidłowego i terminowego odbioru zamówionych i dostarczonych towarów,

b) zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszt dostawy towarów,

c) potwierdzenia odbioru towaru przez kuriera swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.

Kupujący jest uprawniony do dostawy towaru w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony.

5. Warunki dostawy

Zwykła dostępność towarów wraz z przewidywaną datą ich dostawy do Kupującego jest wskazana dla każdego towaru na stronie internetowej e-sklepu. Sprzedawca wyświetla w sklepie internetowym informacje o zwykłej dostępności towarów (w magazynie, w magazynie w wybranych sklepach itp.). Informacje te mogą jednak ulec zmianie, a Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności oferowanych towarów i usług we wszystkich lub niektórych punktach subskrypcji lub za pośrednictwem określonych środków transportu. O ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnili inaczej w Umowie kupna, Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy kupna. Jeżeli sprzedający nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia rzeczy w terminie określonym w zdaniu pierwszym, kupujący wezwie go do dostarczenia rzeczy w dodatkowym rozsądnym terminie przez niego wyznaczonym. Jeśli sprzedający nie dostarczy rzeczy nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sprzedający jest uprawniony do wezwania kupującego do odbioru towaru nawet przed upływem terminu dostawy uzgodnionego w umowie sprzedaży.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w miejscu uzgodnionym w Umowie kupna lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Sprzedającym lub jego przedstawicielem upoważnionym do dostawy Towarów a Kupującym przed dostawą Towarów.

Jeżeli Sprzedający dostarczy Towary Kupującemu w miejscu i w terminie, Kupujący odbierze Towary osobiście lub zorganizuje odbiór Towarów przez osobę upoważnioną przez Kupującego pod jego nieobecność do odbioru Towarów i podpisania protokołu dostawy i przekazania. Towary uznaje się za dostarczone i przyjęte z chwilą ich dostarczenia Kupującemu. Dostawa towarów do Kupującego oznacza dostarczenie towarów na miejsce, ich odbiór przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego oraz podpisanie protokołu dostawy i przekazania przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, tj. towaru i jego opakowania niezwłocznie po dostawie w obecności przedstawiciela Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia istnienia wady towaru, przedstawiciel Sprzedającego zobowiązany jest umożliwić Kupującemu sporządzenie protokołu określającego zakres i charakter wady towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Sprzedającego. Na podstawie protokołu sporządzonego w ten sposób i dostarczonego Sprzedającemu, Kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonych wadliwych towarów lub potwierdzić dostawę wadliwych towarów, a następnie, zgodnie z Procedurą Reklamacji, złożyć reklamację z tytułu wad towarów. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia wadliwych towarów, wszelkie uzasadnione koszty zwrotu towarów do Sprzedającego ponosi Sprzedający.

W przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedającego nie później niż w terminie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu Ceny Zakupu lub części Ceny Zakupu już zapłaconej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Kupujący wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dostępne są następujące metody dostawy:

(a) odbiór osobisty w punkcie wydania - Kupujący odbiera towar osobiście w jednym z dostępnych punktów wydania - sklepów Sprzedającego w godzinach ich otwarcia. Nie wszystkie punkty sprzedaży są dostępne dla wszystkich rodzajów towarów i usług. Przy składaniu zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru jedynie dostępnych punktów odbioru dla danego rodzaju towaru lub usługi.

b) Kurier - Sprzedawca dostarczy Kupującemu przesyłkę kurierem do wybranego miejsca dostawy. Towary dostarczane są kurierem wyłącznie w dni robocze.

Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Republiki Słowackiej, numeru telefonu, adresu e-mail firmie kurierskiej zapewniającej transport i dostarczenie przesyłki do Kupującego, w zakresie niezbędnym do dostarczenia lub ułatwienia dostarczenia przesyłki do Sprzedającego.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy kupna z powodu wyczerpania zapasów, niedostępności towarów lub jeżeli producent, importer lub dostawca towarów uzgodnionych w Umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał tak istotnych zmian, że uniemożliwia to wywiązanie się ze zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy kupna lub z powodu siły wyższej, lub jeżeli, nawet przy zachowaniu należytej staranności, Sprzedający, której można od niego uczciwie wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towarów klientowi w terminie określonym w niniejszych ogólnych warunkach lub po cenie określonej w zamówieniu, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o tym fakcie i jednocześnie jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu alternatywnego świadczenia lub możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy kupna (anulowania zamówienia). W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży z przyczyn określonych w niniejszym punkcie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wpłaconego już zadatku za towary uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, informując uprzednio Kupującego na piśmie lub pocztą elektroniczną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w sposób niebudzący wątpliwości (np. pocztą elektroniczną lub listem wysłanym pocztą), w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym towar został Państwu dostarczony.

Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu tego terminu. Następnie należy zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na następujący adres: KINKA STORE , Nám. Sv. Egídia 2950, 05801 Poprad, e-mail: objednavky@kinka.sk

Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został przekazany do transportu najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedający nie akceptuje płatności za pobraniem. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności otrzymane od Kupującego na podstawie lub w związku z umową sprzedaży, w tym koszty transportu, dostarczenia i nadania oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności na podstawie niniejszego punktu niniejszych Ogólnych Warunków przed dostarczeniem Towarów Kupującemu lub do czasu udowodnienia przez Kupującego, że Towary zostały odesłane do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór Towarów osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Sprzedającego.

W tym okresie Kupujący ma prawo do rozpakowania i przetestowania towarów po ich otrzymaniu w sposób podobny do zwyczajowo stosowanego przy zakupie w tradycyjnym sklepie stacjonarnym, w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z takiego obchodzenia się z towarami, które wykracza poza obchodzenie się niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towarów. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody z roszczeniem Kupującego o zwrot środków pieniężnych otrzymanych przez Sprzedającego od Kupującego. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący lub osoba trzecia wskazana przez kupującego, z wyjątkiem przewoźnika, odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli:

(a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, od dnia odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,

(b) towary składające się z kilku części lub elementów są dostarczane od daty otrzymania ostatniej części lub elementu,

(c) dostarcza towary wielokrotnie na podstawie umowy przez określony czas, od daty otrzymania pierwszego dostarczonego towaru.

Kupujący może również odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup towarów, przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towarów, a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, również koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą. Nie ma to zastosowania, jeśli sprzedawca zgodził się ponieść je sam lub jeśli nie wypełnił swojego obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 lit. i) ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkich płatności otrzymanych od Kupującego na podstawie lub w związku z Umową kupna, w tym kosztów transportu, dostawy i wysyłki oraz innych kosztów i opłat za Towary, w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Sprzedający uzgodni z Kupującym inny sposób zwrotu płatności, bez obciążania Kupującego dodatkowymi opłatami w związku z takim zwrotem.

UWAGA:

Adres siedziby:

ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad,

nie służy do zwrotu towarów.

7. Zastrzeżenie dostawy

Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Republiki Słowackiej.

8. Koszty transportu

Cena kosztów wysyłki w sklepie internetowym KINKA, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić jednocześnie z zapłatą ceny zakupu, wynosi 4,95 €. Za płatność za pobraniem pobierana jest opłata w wysokości 4,95 €. Rzeczywiste koszty płatności za pobraniem i wysyłki są tylko częściowo pokrywane z tej kwoty, resztę pokrywa KINKA.

Jeśli ze względów technicznych lub logistycznych przesyłka jest realizowana w kilku etapach, opłatę za wysyłkę i opakowanie pobieramy oczywiście tylko raz.

9. Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia towarów

Do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu towary pozostają własnością firmy, a kupujący nabywa prawo własności do towarów dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu.

Ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego przejmuje towary od sprzedającego lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towarów lub, jeśli nie zrobi tego na czas, w momencie, gdy sprzedający zezwala kupującemu na dysponowanie towarami, a kupujący nie przejmuje towarów.

10. Warunki płatności

Cena zakupu Towarów uzgodniona w umowie sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest określona w Potwierdzeniu Zamówienia. Nasze ceny są podawane w euro i zawierają ustawową kwotę podatku VAT.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu za uzgodnione towary w terminie zgodnym z umową kupna, ale najpóźniej w momencie otrzymania towarów.

Jeśli Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu pełnej ceny zakupu do czasu dostarczenia towarów do miejsca dostawy, Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia towarów Kupującemu. Wszystkie ogłoszone promocje cenowe obowiązują zawsze tylko do wyczerpania zapasów lub do upływu terminu ich obowiązywania. Kupujący zobowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności w trakcie składania zamówienia, gdyż nie wszystkie formy płatności są dostępne dla wszystkich form wysyłki lub grup towarów - sklep internetowy automatycznie umożliwi wybór tylko tej formy płatności, która jest możliwa w danej konfiguracji w trakcie składania zamówienia. KINKA zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

Opcje płatności:

1.Płatność z góry przelewem bankowym - Płatność przelewem bankowym jest metodą płatności z góry tzn. towar dostarczany jest po zaksięgowaniu środków na koncie firmy. Wszystkie informacje dotyczące płatności przelewem bankowym zostaną przesłane pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Należy pamiętać, że towary zostaną zarezerwowane na okres jednego tygodnia.

2.Płatność za pobraniem w przypadku towarów dostarczanych przez kuriera.

Za towar należy zapłacić przy odbiorze gotówką lub kartą kredytową.

3. Gotówką

Zapłata za towar następuje przy odbiorze osobistym w jednym z naszych sklepów. Możesz zapłacić gotówką przy odbiorze osobistym.

11. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 20.11.2023 r.

Niniejsze ogólne warunki, obowiązujące i skuteczne w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży.

Strony uzgadniają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail.

Jeśli Kupujący nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą z prośbą o zadośćuczynienie. Jeśli Sprzedawca odpowie na wniosek o zadośćuczynienie w sposób negatywny lub nie odpowie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z postanowieniami sekcji 12 ustawy nr 391/2015 Coll. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw. Podmiotem właściwym do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich z Usługodawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk lub inny właściwy upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http://www.mhsr.sk). Klient może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia propozycji alternatywnego rozstrzygnięcia sporu.

Stosunki nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego, ustawy nr 250/2007 Dz. U. o przestępstwach i wykroczeniach, z późniejszymi zmianami, ustawy nr 22/2004 Dz. U. o handlu elektronicznym oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Dz. U. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w zakresie ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, w brzmieniu zmienionym ustawą nr 284/2002 Dz. U. z późniejszymi zmianami oraz ustawą nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi, przeczytał je, rozumie ich treść i zgadza się z nimi w całości. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz specyfikacja konkretnych danych osobowych wraz z ich przetwarzaniem zawarte są w .

Organ nadzorczy:

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

Inspektorat SOI dla regionu Bratysławy

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Departament Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów oraz Departament Prawny

nr tel.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 nr faksu: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi