Procedura składania skarg

 

                I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaży Sprzedawcy - Spółki:

 

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Działalność:  KINKA STORE, Nám. KINKA'S ST. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

VAT: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web: https://www.kinkastore.sk/

 (zwany dalej "Sprzedawcą" lub "KINKA").

Procedura reklamacyjna KINKA została wydana zgodnie z ustawą nr 40/1964 Dz.U., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "kodeksem cywilnym"), ustawą nr 250/2007 Dz.U., ustawa o ochronie konsumentów i ustawą nr 372/1990 Dz.U., ustawa o wykroczeniach, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "ustawą o ochronie konsumentów"), ustawą nr 391/2015 Dz. U. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, a także innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej.

Za pomocą niniejszej procedury reklamacyjnej, dostępnej w KINKA i na stronie internetowej www.kinka.sk, zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów, Sprzedawca należycie informuje Konsumenta (zwanego dalej również "Klientem" lub "Kupującym") o warunkach i sposobie wykonywania praw z tytułu odpowiedzialności za wady (zwanych dalej również "Reklamacją"), w tym o miejscu, w którym można złożyć Reklamację oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Niniejsza Procedura Reklamacyjna ma zastosowanie do reklamacji towarów nabytych przez Kupującego od Sprzedającego w jednostkach handlowych Sprzedającego na terytorium Republiki Słowackiej, a także w sklepie internetowym Sprzedającego www.kinka.sk.

Niniejsza Procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji towarów KINKA zakupionych przez Klienta w sklepie KINKA w kraju innym niż Republika Słowacka lub od innych sprzedawców.  W przypadku reklamacji takich towarów należy postępować zgodnie z regulaminem reklamacji danego sprzedawcy.

           II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY I OKRES GWARANCJI

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru, które występują w momencie odbioru towaru przez Kupującego oraz za wady towaru, które ujawnią się po odbiorze towaru w okresie gwarancyjnym (rękojmia).

Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, chyba że sprzedawca przewidział dłuższy okres rękojmi. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez kupującego. Okres użytkowania towarów może nie pokrywać się z okresem gwarancji.

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towarów, dla których obowiązuje okres gwarancyjny, wygasają, jeśli nie zostaną wykonane w okresie gwarancyjnym. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za towary łatwo psujące się muszą zostać wykonane nie później niż następnego dnia po zakupie; w przeciwnym razie prawa te wygasają. Okres pomiędzy wykonaniem prawa do odpowiedzialności za wady a momentem, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru po zakończeniu naprawy, nie jest wliczany do okresu gwarancji.

W przypadku wymiany towaru, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od momentu otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części, na którą udzielono gwarancji.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów, jeżeli:

kupujący sam spowodował wadę;

powstała ona w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem towaru;

podstawowa konserwacja nie została przeprowadzona prawidłowo

wady zostały spowodowane ingerencją osoby nieupoważnionej w towary lub ich części składowe;

kupujący był świadomy wady lub został wyraźnie i jasno poinformowany o wadzie przed przyjęciem dostawy towarów; oraz jeśli z powodu wady udzielono rabatu na cenę towarów;

plomby ochronne na towarach zostały zerwane;

jeśli towary są reklamowane po upływie okresu gwarancyjnego lub innego okresu, w którym towary powinny zachować swoje szczególne właściwości.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

Jeśli zakupiony towar jest wadliwy i podlega odpowiedzialności sprzedawcy, dostawcy lub producenta i jest objęty gwarancją, kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia umowy sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do reklamowania towaru bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady, tak aby reklamacja mogła zostać właściwie oceniona i rozpatrzona.

Kupujący zobowiązany jest udzielić pomocy w załatwieniu reklamacji, w szczególności poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu, daty zgłoszenia reklamacji, opisu wady towaru oraz żądanego sposobu załatwienia reklamacji. Dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji konieczne jest, aby reklamowany towar był kompletny i zgodny z ogólnymi zasadami higieny.

Poza ogólnie znanymi zasadami, Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków użytkowania towaru określonych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi, użytkowania i dbania o towar zgodnie z jego naturalnym okresem użytkowania, a w przypadku, gdy towar jest zaplombowany, do nienaruszania tych plomb podczas użytkowania.

1)W przypadku wystąpienia wady towaru, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w sposób terminowy i prawidłowy. Jeśli jest to wada nieobjęta gwarancją, a kupujący zgadza się na płatną naprawę, towar zostanie naprawiony po cenie zgodnej z aktualnym obowiązującym cennikiem.

2)Kupujący może, zamiast usunięcia wady, zażądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeśli nie spowoduje to nieproporcjonalnych kosztów dla sprzedającego w stosunku do ceny towaru lub wagi wady.

3)Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy towar na wolny od wad, zamiast usuwać wadę, jeśli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla kupującego.

4)W przypadku wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jako rzeczy bez wady, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli wady są usuwalne, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

5) Jeśli istnieją inne nieusuwalne wady, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny towaru.

Jeśli towary mają wady, o których sprzedawca wie, jest on zobowiązany do zwrócenia na nie uwagi kupującego podczas negocjowania umowy sprzedaży. Jeśli wada, o której sprzedający nie uprzedził kupującego, wyjdzie na jaw w późniejszym terminie, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od uzgodnionej ceny odpowiadającej charakterowi i zakresowi wady; jeśli wada sprawia, że towary nie nadają się do użytku, kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedający zapewnił go, że towary mają określone cechy, w szczególności te wymienione przez kupującego, lub że nie mają wad, a zapewnienie to okaże się fałszywe.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, tj. towarów, jak również ich opakowania, niezwłocznie po dostawie w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia istnienia wady towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pocztą elektroniczną na adres: objednavky@kinka.sk lub telefonicznie, zaś przewoźnik zobowiązany jest umożliwić Kupującemu sporządzenie protokołu określającego zakres i charakter wady towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przewoźnika. Wszelkie uzasadnione koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego w takim przypadku ponosi Sprzedający.

 

IV. MIEJSCE REKLAMACJI

 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w zakładzie Sprzedającego, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do sprzedanych towarów lub świadczonych usług, poprzez dostarczenie towarów do zakładu Sprzedającego i dostarczenie Sprzedającemu oświadczenia woli Kupującego o skorzystaniu z prawa przysługującego mu na mocy klauzuli III, ust. 1-5 niniejszego Regulaminu reklamacji (zwanego dalej "Zawiadomieniem o reklamacji"). W przypadku wysyłki towaru pocztą, Sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłce do reklamacji. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Kupujący ma również prawo złożyć reklamację do osoby upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej "Osobą Wyznaczoną"). Lista osób wyznaczonych znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest przesyłana Kupującemu przez Sprzedawcę na jego żądanie.

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Procedura reklamacyjna w odniesieniu do towarów, które są dostarczane Sprzedającemu, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:

(a) doręczenie Sprzedającemu zawiadomienia o reklamacji; oraz

(b) dostarczenie Sprzedającemu towarów reklamowanych przez Kupującego.

Sprzedający wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji w odpowiedniej formie wybranej przez Sprzedającego, np. Sprzedający zobowiązany jest wskazać dokładne wady reklamowanego towaru, żądany przez Kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji, datę zgłoszenia reklamacji, datę przyjęcia reklamacji, numer reklamacji, dane kontaktowe Kupującego, imię i nazwisko osoby rozpatrującej reklamację, datę i miejsce zakupu towaru oraz cenę, za jaką towar został zakupiony, a w przypadku potwierdzenia w formie papierowej potwierdzenie powinno zawierać także podpis osoby rozpatrującej reklamację, podpis Kupującego oraz pieczęć Sprzedającego.

W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Kupującemu potwierdzenia złożenia reklamacji; jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedający zobowiązany jest załatwić reklamację niezwłocznie, w przypadkach skomplikowanych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku reklamacji niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub pisemnie, a także otrzyma dowód reklamacji wraz z towarem lub pocztą elektroniczną. Czas trwania reklamacji liczony jest od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji do dnia rozstrzygnięcia reklamacji. Po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji Kupujący - konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo wymienić towar na nowy.

Jeżeli Kupujący złożył reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny. Niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny, Sprzedający nie może żądać od Kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej oceny Towarów ani żadnych innych kosztów związanych z profesjonalną oceną Towarów.

Jeżeli Kupujący złożył reklamację towaru po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, a Sprzedający odrzucił reklamację, Sprzedający wskaże w dokumencie reklamacyjnym, komu Kupujący może przesłać towar do ekspertyzy. Jeżeli Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za reklamowaną wadę towaru w drodze ekspertyzy, może ponownie złożyć reklamację.

W przypadku przesłania przez Kupującego towaru do wskazanej w dokumencie reklamacyjnym osoby w celu dokonania ekspertyzy, koszty ekspertyzy towaru oraz wszelkie inne koszty z tym związane poniesione w uzasadniony sposób obciążają Sprzedającego niezależnie od wyniku ekspertyzy, a Sprzedający zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Kupującego w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji.

Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów:

(a) poprzez przekazanie naprawionego towaru,

b) poprzez wymianę towaru,

c) zwrot ceny zakupu towaru w postaci innego towaru wybranego przez Sprzedającego, jeżeli towar został zakupiony w jednostce organizacyjnej Sprzedającego,

(d) zwrot ceny zakupu w gotówce, na konto lub w formie bonów podarunkowych

(e) poprzez zapłatę rozsądnego rabatu od ceny towarów,

(f) poprzez pisemne wezwanie do odbioru świadczenia określonego przez Sprzedającego,

(g) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru.

W przypadku zwrotu towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem partnera dystrybucyjnego Sprzedającego z powodu wady towaru, Kupującemu przysługuje zwrot opłaty pocztowej. Opłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy Kupującego wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę dowodu wpłaty.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania od Sprzedającego zawiadomienia o naprawie reklamowanego towaru. Jeżeli Kupujący nie odbierze naprawionego towaru w tym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego opłaty magazynowej w wysokości 1,00 EUR za każdy dzień braku odbioru towaru do dnia odbioru towaru.

VI. ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeśli Kupujący jest niezadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli Sprzedawca odpowie na wniosek o zadośćuczynienie w sposób negatywny lub nie odpowie na taki wniosek w ciągu 30 dni od daty jego wysłania przez Klienta, Klient ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy nr 391/2015 Dz. U. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

Podmiotem właściwym do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inna właściwa upoważniona osoba prawna wpisana na listę podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http://www.mhsr.sk/); klient ma prawo wyboru, do którego z wyżej wymienionych podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów się zwrócić, przy czym nie ma to wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu.

VII. ZWROT TOWARU

Sprzedawca - www.kinka.sk umożliwia Kupującemu zwrot towaru na podstawie uzasadnionej przyczyny w ciągu 30 dni od daty zakupu. Kupujący zobowiązany jest określić wady, a następnie przesłać lub osobiście dostarczyć towar do KINKA. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru zabrudzonego, niekompletnego lub używanego. Przy zwrocie towaru Kupujący zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu towaru. W przypadku zakupu towaru w ramach promocji rabatowej (np. 2+1 gratis), przy zwrocie towaru Kupującemu nie jest zwracana pełna cena towaru, a jedynie proporcjonalna część ceny towaru w stosunku do całości zakupu w ramach promocji rabatowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Procedura reklamacyjna wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2023 roku.

W przypadku zakupu w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami, których integralną częścią jest niniejsza Procedura Reklamacyjna oraz że wyraża na nie zgodę, w wersji obowiązującej i skutecznej w dniu złożenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Reklamacji bez uprzedniego powiadomienia. W stosunku do Kupującego Sprzedawcę obowiązuje Procedura Reklamacyjna w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia internetowego lub zakupu w sklepie stacjonarnym KINKA.

Nadzór nad przestrzeganiem przez Sprzedawcę obowiązków w zakresie ochrony konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa sprawuje Słowacka Inspekcja Handlowa.