Ochrana osobných údajov

Rozsah

Mnohí zákazníci, dodávatelia, poskytovatelia služieb, uchádzači o zamestnanie a zamestnanci každodenne poskytujú spoločnosti ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad, Prevádzka:  KINKA STORE, Nám. sv. Egídia 2950, 05 801 Poprad svoje osobné údaje. Spoločnosť  považuje ochranu informácií a údajov, ktoré jej boli zverené, za súčasť svojej podnikovej zodpovednosti. Zásady ochrany údajov, ako je napríklad minimalizácia údajov, ich transparentnosť a bezpečnosť, teda predstavujú najvyššiu prioritu spoločnosti.

Dali sme si za cieľ stanoviť také Zásady ochrany súkromia, aby každý mohol okamžite získať prehľad o účeloch, na ktoré spoločnosť spracúva osobné údaje. Rovnako je potrebné poskytnúť dostatočné informácie osobám, ktoré majú záujem o podrobnejší prehľad. Všetky nižšie uvedené informácie sa týkajú využívania digitálnych služieb prostredníctvom osobných počítačov (PC), smartfónov, tabletov a všetkých ostatných mobilných alebo stacionárnych koncových zariadení, ktoré je možné pripojiť k internetu.

Prosíme vás, aby ste si naše Zásady ochrany súkromia pozorne prečítali. Ak k nim budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, môžete ich kedykoľvek poslať na e-mailovú adresu

Kontaktné údaje a prevádzkovateľ

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo chcete nárokovať uplatnenie svojich práv v niektorom z uvedených prípadov, obráťte sa na nás.

ADUS Technologies s.r.o

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Prevádzka:  KINKA STORE, Nám. sv. Egídia 2950, 05 801 Poprad,

IČO: 50403869, DIČ: 2120318288

IČ DPH: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web:  https://www.kinkastore.sk/

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:

 • právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

Žiadosť o poskytnutie informácii

Aby sme mohli vybaviť vašu písomne podanú žiadosť, sme povinní dôkladne overiť vašu totožnosť. Pochopte, prosím, že si vyhradzujeme právo požadovať ďalšie informácie alebo doklad totožnosti, a to podľa stupňa závažnosti daných údajov. Tento postup slúži predovšetkým na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.

 • právo na opravu v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

 • právo na vymazanie v súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

 • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

 • právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

Žiadosť o prenos údajov

 • právo namietať/odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Upozorňujeme tiež, že si vyhradzujeme právo nevybaviť žiadosti, ktoré sú nadmerné alebo ktoré nám budú doručené bez príslušného dokladu totožnosti. O tejto skutočnosti vás budeme písomne informovať.

Podrobnosti o vašich právach

Prístup, prenosnosť údajov

Kedykoľvek máte právo na bezplatné potvrdenie o údajoch, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú. Okrem toho máte právo na prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, buď vám osobne, alebo prevádzkovateľovi tretej strany.

Ak si želáte zaslať potvrdenie týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame, alebo ak požadujete prenos týchto údajov, kontaktujte nás písomne na adrese objednavky@kinka.sk .

Upozorňujeme, že môžeme prenášať len tie údaje, ktoré sú založené na poskytnutom súhlase alebo na zmluve.

Oprava, výmaz a obmedzenie

Na základe vašej žiadosti opravíme, zablokujeme alebo odstránime údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré boli spracované, pod podmienkou, že tomu nebránia iné zákonné ustanovenia (napríklad povinnosť uchovávať údaje vyplývajúca zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontaktujte nás písomne na adrese objednavky@kinka.sk .

Svoje údaje môžete kedykoľvek zobraziť, opraviť alebo odstrániť vo svojom používateľskom konte v časti „Moje konto“ s použitím e-mailovej adresy a hesla.

Odvolanie súhlasu/námietka

Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia. Kontaktujte nás písomne na adrese objednavky@kinka.sk .

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu objednavky@kinka.sk  alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.

Ak sa chcete odhlásiť od odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.kinka.sk.

Ak chcete vzniesť námietku proti funkciám anonymnej webovej analýzy a sledovania s účinnosťou do budúcnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom panela na udelenie súhlasu.

Upozorňujeme, že toto odvolanie súhlasu zabráni len získavaniu údajov na účely webovej analýzy priamo na webovej lokalite. Informácie súvisiace s osobnou analýzou údajov o používaní a nákupoch, ktoré presahujú vyššie uvedený rámec, nájdete tu. Proti tejto analýze údajov môžete vzniesť námietku formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu objednavky@kinka.sk .

Bezpečnosť údajov

V rámci prenosu údajov, napríklad pri zadávaní údajov zákazníka do formulára objednávky alebo kontaktného formulára, ako aj v priebehu prijímania nových zamestnancov, ponúkame postup s použitím bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) spolu s 256-bitovým šifrovaním.

Prenos zašifrovaných údajov rozpoznáte podľa obrázka zatvoreného kľúča alebo symbolu zámky v dolnej časti prehliadača.

Uplatňujeme najvyššiu úroveň opatrnosti a štandardov zabezpečenia v záujme ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo stratou. Zdôrazňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri e-mailovej komunikácii) môže znamenať bezpečnostné riziká. Nie je možná úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán.

 Ďalšie podrobnosti

Zabezpečenie v priebehu platieb

Spoločnosť KINKA ponúka platby faktúr, na dobierku v hotovosti resp. platobnou kartou a formou zálohy. Všetky platobné metódy sú komplexne chránené vyššie uvedenými bezpečnostnými normami.

Kontaktný formulár

Účelom kontaktného formulára je ponúknuť jednoduchý spôsob, ako kontaktovať spoločnosť, pokiaľ na nás máte nejaké otázky. Informácie, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, sú vo všeobecnosti dobrovoľné. Informácie, ktoré sa vás týkajú, spracujeme na účely odpovede na zaslané otázky.

Spoločnosť uchováva informácie, ktoré sú nutné v súlade s obchodnými a daňovými právnymi predpismi, v období stanovenom zákonom. V tomto období (spravidla desať rokov) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy, na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť. Okrem prípadov, keď sa na vás vzťahujte zákonom stanovené obdobie uchovávania údajov, budú vaše údaje odstránené po dosiahnutí účelu spracúvania.

Prenos údajov

Spoločnosť nezverejňuje vaše údaje tretím stranám na komerčné účely

Pokiaľ budú vaše údaje spracúvané poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb zákazníkom, doručovaní našich výrobkov a tvorbe a zasielaní reklamných materiálov, rozsah prenesených údajov bude obmedzený na nutné minimum.
Údaje sa prenášajú v zašifrovanej podobe.

Výberu partnerov v rámci spracúvania sprostredkovateľom venujeme veľkú pozornosť a naši partneri sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôveryhodným spôsobom a dodržiavať naše vlastné normy týkajúce sa ochrany údajov. Naši partneri nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu, ani tieto údaje nesmú sami používať na komerčné účely.

Spolupracujeme tiež so zmluvnými partnermi a spolupracovníkmi. Pokiaľ poskytneme vaše údaje zmluvným partnerom alebo spolupracovníkom s cieľom vybavenia vašej objednávky, s cieľom plniť zmluvu, budeme vás o tom samostatne informovať. Spolupracovníkov si starostlivo vyberáme. Naši spolupracovníci nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu. Naši spolupracovníci môžu spracúvať údaje, ktoré sa postupujú takýmto spôsobom, len na účely vybavenia vašej objednávky.

V rámci spracúvania poskytujeme vaše údaje týmto adresátom:

·        informačné orgány, agentúry na vymáhanie pohľadávok

 • orgány verejnej moci,

·         poskytovatelia IT služieb / poskytovatelia cloudových služieb,

·         poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia poštových a dodávateľských služieb,

·         daňoví poradcovia,

 

Prenosy do tretích krajín

Nerealizuje sa prenos do tretích krajín.

Pokiaľ to vo výnimočných prípadoch nebude možné a bude nutné preniesť údaje do tretej krajiny, spoločnosť prijme všetky nutné opatrenia (napríklad formou zmluvných doložiek podľa štandardu EÚ) na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany údajov.

Poskytovanie nutných údajov

Spracúvame osobné údaje, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa atď. v rôznych situáciách spracovania. V týchto Zásadách ochrany súkromia vám chceme poskytnúť čo najpodrobnejší prehľad o tom, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi údajmi, na akom právnom základe spracúvame vaše údaje a či je poskytovanie vašich údajov nutné na základe zmluvy alebo v súlade s právom.

Ak spoločnosť spracúva vaše údaje na základe zmluvy alebo v súlade s právom, polia na zadávanie údajov sa zobrazujú ako povinné, pokiaľ tieto informácie vyžadujeme na účely splnenia zmluvy alebo z dôvodu zákonom stanovenej požiadavky. Tieto povinné polia nájdete napríklad v priebehu objednávky. Ak povinné informácie nebudú zadané, nebudeme vám schopní poskytnúť naše služby.

Pokiaľ bude možné zadať dodatočné osobné údaje do voliteľných polí, požiadame vás, aby ste sa rozhodli, ktoré údaje nám chcete poskytnúť.

 

Postup objednávky v spoločnosti

Ak chcete uzavrieť, uskutočniť alebo vypovedať zmluvu alebo objednávku, budete musieť zadať svoje osobné údaje. Ide napríklad o tieto údaje:

 • krstné meno, priezvisko,

 • fakturačná a dodacia adresa,

 • e-mailová adresa,

 • fakturačné a platobné údaje,

 • podľa okolností telefónne číslo.

Spracovanie objednávky tiež zahŕňa dodávku objednaného tovaru, spracovanie platby a zasielanie elektronických potvrdení objednávok a faktúr.

Radi by sme vás informovali, že v prípade žiadosti o zákaznícku podporu si vyhradzujeme právo spracovať vaše kontaktné údaje na vybavenie vašej žiadosti.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou .

Vaše kontaktné údaje, uchovávame údaje, ktoré sme získali s cieľom splniť zmluvu, do skončenia zákonom stanovenej a prípadnej zmluvnej záručnej lehoty a záručných práv. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a v období záväzne stanovenom právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.

 

On-line zákaznícke konto
Aby váš nákup bol v čo najväčšej možnej miere používateľsky ústretový, poskytujeme možnosť trvalého uloženia osobných údajov na zákazníckom konte zabezpečenom pomocou hesla. Registrácia je dobrovoľná. Po vytvorení používateľského konta nie je nutné opakovane zadávať údaje. Okrem toho údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s vaším používateľským kontom, môžete kedykoľvek zobraziť. Máte tiež možnosť opraviť údaje alebo odstrániť používateľské konto. Upozorňujeme, že odstránenie používateľského konta online vedie len k jeho odstráneniu v systéme webového obchodu. Nemusí to však znamenať jeho odstránenie v nadväzujúcich systémoch. Po odstránení požívateľského konta by sa mali odstrániť všetky údaje, ktoré s ním súvisia, okrem údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávok zákazníkov.
Okrem údajov požadovaných v čase objednávky si tiež musíte určiť svoje vlastné heslo s cieľom nastaviť používateľské konto. Toto heslo sa spolu s e-mailovou adresou používa pri prístupe k používateľskému kontu.

Po prihlásení sa aktivujú tzv. trvalé cookies. Táto funkcia Vám počas 365 dní od prvého prihlásenia umožní prístup k Vášmu nákupnému košíku,. Z bezpečnostných dôvodov bude prístup do niektorých častí Vášho účtu, ako aj prístup k objednávkam a zmene Vašich údajov o adrese a platbe aj naďalej chránený heslom. Ak nechcete využívať túto funkciu, prosím odhláste sa na záver Vašej návštevy pomocou tlačidla na odhlásenie. Spracovanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR EÚ. Náš oprávnený záujem vyplýva z toho, že Vám chceme sprostredkovať pohodlné využívanie našej webovej stránky/aplikácie.


Objednávanie v predajni
Pokiaľ ste zadali objednávku doručiť z predajne, spracúvanie údajov prebieha vyššie opísaným spôsobom. Pokiaľ ste si nechali doručiť objednávku do predajni, budete o tom informovaní e-mailom, textovou správou alebo telefonicky v okamihu, keď bude objednávka pripravená na vyzdvihnutie v predajni podľa vášho výberu.


Oznamovanie
Na základe objednávok ďalej získavame základné obchodné číselné údaje a hodnotíme ich bez spojenia s konkrétnymi osobami. Cieľom tohto postupu je obchodná optimalizácia našich procesov. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem).

Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.

Navštevovanie našich webových lokalít

Pri prístupe na naše webové lokality budú získané určité údaje. Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme a používame ich len na ponuku individuálneho marketingového obsahu, zvýšenie príťažlivosti a zlepšenie obsahu a funkcií našej webovej lokality.

V súboroch denníka na našich serveroch ukladáme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky posiela váš prehliadač. Ide o tieto informácie:

- typ/verzia prehliadača,
- použitý operačný systém,
- adresa URL odkazujúceho servera (naposledy navštívená stránka),
- hostiteľské meno pristupujúceho koncového zariadenia (adresa IP, anonymizovaná),
- dátum a čas prístupu na server,

v prípade smartfónov, tabletov a ďalších koncových mobilných zariadení: výrobca/model. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu týchto údajov v súvislosti s konkrétnou osobou. Nedochádza ani ku kombinovaniu týchto údajov s ďalšími zdrojmi údajov.

Právny základ pre spracovanie vašej adresy IP predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov spracúvania:

- zaručenie bezproblémového pripojenia,
- zaručenie pohodlného používania našej webovej lokality/aplikácie,
- posúdenie zabezpečenia a stability systému.

Vašu adresu IP vo všeobecnosti uchovávame v anonymnej podobe a v priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnej osobnej analýze. Celá adresa IP sa ukladá len na účely sledovania technických chýb a pokusov o hacking,.

S výnimkou uchovávania na účely zaznamenania obsahu vašu adresu IP následne včas odstránime po skončení vašej návštevy.

Reklama/Marketing

Údaje našich zákazníkov spracúvame na účely priameho marketingu v súlade so zákonnými ustanoveniami. V priebehu tohto postupu konkrétne zabezpečujeme, aby naše služby boli čo najviac prispôsobené vašim požiadavkám. Používame hodnoty pravdepodobnosti a snažíme sa, aby sme vám v ideálnom prípade predkladali len taký reklamný obsah, aký vás zaujíma.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu objednavky@kinka.sk  alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.


Pokiaľ vznesiete námietku, vaša uvedená kontaktná adresa bude zablokovaná z hľadiska nadväzujúcich procesov súvisiacich s reklamou. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch je možné zasielanie reklamných materiálov aj po vznesení námietky. Dôvody sú technickej povahy a neznamená to, že sa vašou námietkou nezaoberáme.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje paragraf 62, odsek 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách a článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.

Súbory cookie, sledovanie, (opätovné) cielenie

Aby vám spoločnosť mohla poskytnúť najlepšiu možnú nákupnú skúsenosť, používa súbory cookie a sledovacie pixely. Používame ich v našich digitálnych službách a v bulletine. Použitím našich webových lokalít vyjadrujete svoj súhlas s ukladaním súborov cookie. Ak to vyžadujú zákony, požiadame vás o udelenie súhlasu na tento účel. Súhlas nám udelíte prostredníctvom kliknutia na panel, ktorý sa objaví na našich stránkach.

Panel na udelenie súhlasu:

Kliknutím na túto stránku alebo kliknutím na tlačidlo „OK“ súhlasíte s tým, aby sme Vám poskytovali zmysluplné a užitočné služby na základe súborov cookies. Samozrejme, môžete Váš súhlas kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť v časti „Preferencie“.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne alebo tablete našimi digitálnymi službami a ktoré uchováva váš prehliadač.

Cookies zaisťujúce základnú funkčnosť a meranie

Súbory cookie používame pre zaistenie funkčnosti webových stránok a vykonávanie základných meraní na základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.


Týmto spôsobom v pseudonymizovanej forme meriame:

 • frekvenciu alebo prístup na stránky alebo k výrobku,

 • prehliadanie našich stránok

Súbory cookie tiež slúžia na účel riadenia špeciálnych a pohodlných funkcií. Umožňujú nám optimálne prispôsobiť naše digitálne služby vašim požiadavkám a napríklad ponúkať našu reklamu len príležitostne pri špeciálnych ponukách.

Cookies pre analýzu a marketing

Cookies taktiež používáme na zaistenie analytických a marketingových funkcií na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR EÚ.

Používanie týchto technológií nám a našim reklamným partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu našich akcií a kampaní. Viac informácií nájdete nižšie.

S cieľom merať efektívnosť našich on-line marketingových aktivít vykonávame krížové sledovanie zariadení (pseudonymizovaný profil) vrátane napr. PC, smartfónov a/alebo tabletov. Vaša IP adresa je zaznamenávaná iba v skrátenej podobe, takže nie je možné identifikovať príslušné spojenie.

Môžete vzniesť námietku proti osobnej analýze vašich údajov na účely zlepšovania našich služieb formou krátkeho písomného oznámenia na adresu objednavky@kinka.sk  alebo odvolať svoj súhlas.

 

Záložky/doplnky sociálnych sietí

S cieľom zvýšiť príťažlivosť a ľahšie používanie našich webových lokalít používame tzv.
záložky a doplnky sociálnych sietí. Používame ich v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby sme zvýšili informovanosť o našej spoločnosti. Propagačný záujem, ktorý je východiskom tohto používania, sa považuje za oprávnený záujem podľa nariadenia GDPR. Príslušný poskytovateľ musí zaručiť, že prevádzka je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Záložky/doplnky sociálnych sietí sú internetové záložky, ktoré vám umožňujú pristupovať na naše stránky prostredníctvom príslušných poskytovateľov

Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA).

To znamená, že záložky sociálnych sietí (tlačidlá) sú zahrnuté vo forme prepojenia. Po kliknutí na tlačidlo vás príslušný poskytovateľ presmeruje na našu stránku, t. j. vaše informácie nebudú prenesené, kým prvýkrát nekliknete a nebudete presmerovaní na príslušného poskytovateľa. Informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi pri používaní služieb poskytovateľa nájdete v zásadách ochrany súkromia príslušného poskytovateľa.


Vaše príspevky súvisiace so spoločnosťou na stránkach sociálnych médií

Vaše príspevky hodnotíme interne a spracúvame ich ako správy. V priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnemu spojeniu s vašou osobou alebo zákazníckym kontom. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR je v našom záujme, aby sme vykonávali správu názorov a analyzovali vplyv sociálnych médií, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Doplnky sociálnych sietí
Používame tiež funkcie doplnkov sociálnych sietí pre siete Facebook,. Doplnky sociálnych sietí sú technológie, ktoré vám ako používateľovi umožňujú sprístupňovať určitý obsah členom sociálnych sietí prostredníctvom priameho spojenia.

V záujme ochrany vášho súkromia ponúkame tieto doplnky ako tzv.
tlačidlá na dve kliknutia (metóda dvoch kliknutí). V priebehu tohto postupu používame technické riešenie s cieľom začleniť doplnky sociálnych sietí, ktoré bránia prenosu údajov prítomných na našej webovej lokalite v čase jej otvorenia (napríklad vašej adresy IP) na sociálne siete (napríklad na Facebook).

To znamená, že tlačidlá služieb , Facebook (prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), sú štandardne neaktívne.

Neaktivujú sa, kým prvýkrát nekliknete na doplnok sociálnej siete. Obsah doplnkov sa prenáša priamo do prehliadača službami Facebook,  a Google a začlení sa do našej webovej lokality. Po druhom kliknutí na doplnok sociálnej siete môžete plne využívať funkcie, napríklad „Odporúčať“. Upozorňujeme na tieto okolnosti súvisiace s príslušnými doplnkami.

 

 

20.11.2023